Raportowanie i rozliczanie transakcji na instrumentach pochodnych

Przypomnijmy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dn. 4 lipca 2012 r. „w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji” (EMIR) wprowadza m.in. obowiązek raportowania transakcji na instrumentach pochodnych do repozytoriów. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW S.A.) uruchomił repozytorium transakcji 2 listopada 2012 r. Drugi etap Rozporządzenia, który, w odniesieniu do banków, wszedł w życie w 2015 r. wprowadza obowiązek rozliczania transakcji z pomocą tzw. „Kontrpartnera centralnego” („CCP”), tj. przekazywania do rozliczenia w CCP transakcji, zaś stroną transakcji zawartej np. między dwoma bankami jest CCP (w Polsce KDPW_CCP). Cesarz, autorski system Risco Software, zapewnia prawidłowe i automatyczne raportowanie transakcji pochodnych do repozytorium oraz ich rozliczanie…